شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
5 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
آذر 88
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
15 پست
وبلاگ شطرنج سعید یوسفی
اخبار برگزیده شطرنج
موفقیت
من مینویسم برای موفقیت در تحصیل سیستم مالی سپس برای ازدواج و پیدا کردن الما واتر مناسب خودم.